Afmelden

Afwezigheid  (0475 347100)

Ziek melden doen je ouders ’s morgens via de telefoon tussen 8.00 en 8.15u. Ben je op school ziek, dan meld je je bij de balie. Je ouders/verzorgers bellen ook naar school om je weer beter te melden of geven vooraf aan hoeveel dagen je ziek zult zijn.  
Als je op school bent en je ziek wilt melden dan bellen de baliemedewerkers overdag eerst ouders op om de ziekmelding aan te geven en maken een meteen een melding naar de leerlingcoördinator. Indien ouders niet bereikbaar zijn kan de leerling niet naar huis.

Dokter- of tandartsbezoek dient bij voorkeur buiten schooltijden te gebeuren. Indien het noodzakelijk is een dergelijk bezoek tijdens schooltijden af te leggen, gelden dezelfde regels als bij verzuim. Houd ook rekening met proefwerken en schoolactiviteiten die beter niet gemist kunnen worden.

Verlof aanvragen dient tijdig en schriftelijk bij de leerlingcoördinator, mevrouw A. de Jong te worden ingediend middels een verlofbrief. 
Verlofbriefje HIER te downloaden.
Verlof dat te maken heeft met stages verloopt via de decaan, meneer W. Smeets.

Bij geoorloofd schoolverzuim ben je zelf verantwoordelijk voor het noteren en vervolgens maken en leren van opgegeven taken. Als je een toets gemist hebt, neem je de eerstvolgende les contact op met de docent om een afspraak te maken over het inhalen van de toets. Toetsen worden in principe ingehaald tijdens daarvoor ingeroosterde uren. Indien je zelf geen initiatief neemt om een afspraak te maken, kan de docent je op een door hem/haar bepaald tijdstip de toets voorleggen. 
School dient ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.  
Bij ongeoorloofd verzuim worden gemiste toetsen beoordeeld met het cijfer 1. 
 
De regeling betreffende toetsen voor de klassen 3 en 4 is geformuleerd in het Programma van Toetsing en Afsluiting.

Procedure registratie verzuim en melding onwettig verzuim     
Registratie: 
a = afwezig zonder kennisgeving 
A = afwezig met kennisgeving 
Z = telefonische ziekmelding 
h = ziek naar huis  
H = bevestiging ouders betreffende ziek naar huis 
d = bezoek arts, aangegeven door leerling 
D = bezoek arts schriftelijk bevestigd door ouders
l = te laat
L = te laat met geldige reden
c = niet gemeld na te laat
C = te laat + niet gemeld na te laat
v = verwijderd
s = geconstateerd onwettig verzuim

Procedure bij te laat komen. Leerlingen die te laat komen dienen zich na twee schooldagen een half uur voor aanvang van de lessen te melden. Melden zij zich niet, dan wordt dit opnieuw geregistreerd als een te laat melding.  
Bij herhaaldelijk te laat komen en/of niet melden na te laat komen, wordt bij de leerplichtambtenaar onwettig verzuim gemeld. 
In overleg met de leerplichtambtenaar worden maatregelen genomen conform de wet op het voortgezet onderwijs.

Procedure bij onwettige afwezigheid. Leerlingen die afwezig zijn geweest zonder kennisgeving worden geregistreerd in magister. Ouders en leerlingen dienen zelf actief Magister bij te houden en te handelen bij ongeoorloofde afwezigheid.   
Indien afwezigheid onwettig blijft, wordt een melding bij de leerplichtambtenaar gedaan. 
In overleg met de leerplichtambtenaar worden maatregelen genomen conform de wet op het voortgezet onderwijs.

Procedure bij langdurige afwezigheid. Indien leerlingen langdurig afwezig zijn treedt tevens artikel 27a van de wet op het voortgezet onderwijs in werking. Het bevoegd gezag meldt conform artikel 27a de afwezigheid zonder geldige reden aan de Inspectie voor het voortgezet onderwijs en Duo (Dienst Uitvoering Onderwijs). 

GGD/school arts. Leerlingen die vaker afwezig zijn en ook afgemeld zijn i.v.m. ziekte worden in een  vroegtijdig stadium gemeld bij de schoolarts. Dit wordt door de mentor/coach al eerder besproken met ouders.