Bevorderingsnormen

ALGEMEEN

-  In alle leerjaren wordt gewerkt met eenvoortschrijdend gemiddelde. 

-  Te allen tijde kunnen ouders en leerlingen de cijfers inzien inhet
    administratiesysteem Magister. Inlogcodes worden tijdens de eerste
    weken aan de ouders uitgedeeld.

-  Indien er –naar het oordeel van de docenten- bijzondere omstandig-
    heden zijn, kan de vergadering afwijken van de bevorderingsnorm.

DETERMINATIE
In de Mavo-klassen wordt het onderwijs verzorgd op het niveau VMBO-T.
In de Mavo/Havo-klassen wordt het onderwijs verzorgd op Havo niveau. In de Mavo/Havo-klassen wordt naast de rapportcijfers aan de docenten bij het tweede rapport ook een advies gevraagd over de voortzetting van de studie, hetzij op de Mavo, hetzij op de Havo.
Bij de pakketkeuze aan het einde van klas 2 en klas 3 wordt aan de docenten een advies gevraagd over het met succes kunnen volgen van het examenprogramma. Deze adviezen worden door de mentor met de ouders en de leerling besproken.

CIJFERGEVING
Drie perioden van ongeveer 12 weken. Rapportage naar ouders en bespreekmoment. De rapportcijfers aan het eind van de periode zijn voor elk vak gebaseerd op minstens drie beoordelingen. We kennen gewicht 1 en gewicht 2. In elke periode is minstens een toets met gewicht 2. In de brugklas wordt in periode 1 geen toetscijfer lager dan 4 gegeven. Het gemiddelde van de eerste periode telt in het jaarcijfer als één proefwerk. Elk vak hanteert een werkplan waarin leerstof en toetsen omschreven zijn.

De toetsen die gegeven worden in het systeem van proefwerkuren hebben altijd gewicht 2. Het systeem van proefwerkuren wordt georganiseerd binnen het flexibele rooster. De vaksecties geven aan welk proefwerk zij willen geven. Het rooster wordt per periode opgesteld. Er wordt gecijferd met 1 decimaal. Op het eindrapport wordt het cijfer afgerond op een geheel getal.

Alle SO’s met gewicht 1 komen per periode in een verzamelkolom met gewicht 2. De sectie bepaalt hoeveel
 toetsen dit per periode zijn. Dit hoeft niet voor alle leerlingen een gelijk aantal te zijn.

Rapportage
In iedere periode van ± 12 weken ontvangen de leerlingen/ouders een cijferrapport. Het rapport aan het einde van periode 1 en 2 wordt gevolgd dooreen lerarenspreek-uur. De mentor, leerlingcoördinator en afdelingsleider rapporteren daarnaast zo vaak als nodig is.

OVERZICHT VAKAFKORTINGEN MAVO ROERMOND

Nederlands                     

Ne

Frans                              

Fa

Duits                               

Du

Engels                            

En

geschiedenis                 

gs

aardrijkskunde               

ak

wiskunde                       

wi

natuur/scheikunde 1      

ns1

natuur/scheikunde 2      

ns2

biologie                          

bi

economie                       

ec

maatschappijleer            

ma

maatschappijkunde  

mk

culturele kunstzinnige vorming 

kv

beeldende vorming                   

bv

muziek                                      

mz

techniek                                   

tn

verzorging                                

vz

lichamelijke opvoeding             

lo

studieles                                  

sl

horizon                                    

hz

rekenen

re

keuzetijd

kt

flexlessen                            

fx