Afwezigheid

Afwezigheid  (0475 347100)

Bij ziekte melden je ouders/verzorgers dit ’s morgens tussen 08.00 uur en 08.15 uur telefonisch aan de school. Bij terugkomst op school lever je een door je ouders/verzorgers getekend briefje in met de reden van de afwezigheid. Bij achterwege blijven van het briefje wordt het verzuim als ongeoorloofd beschouwd. Absentiebriefje HIER te downloaden.  

Ziek melden gebeurt aan de balie, ‘s morgens van thuis uit telefonisch en overdag als de leerling naar huis wil gaan. De baliemedewerkers bellen overdag eerst de ouders op om de ziekmelding aan te geven en maken een melding meteen naar de leerlingcoördinatie. Indien de ouders niet bereikbaar zijn kan de leerling niet naar huis.

Dokter- of tandartsbezoek
dient bij voorkeur buiten schooltijden te gebeuren. Indien het noodzakelijk is een dergelijk bezoek tijdens schooltijden af te leggen, gelden dezelfde regels als bij verzuim. 

Verlof
om lessen te mogen verzuimen dient tijdig en schriftelijk bij de leerlingcoördinator te worden aangevraagd.
 Verlofbriefje HIER te downloaden.

Bij geoorloofd schoolverzuim ben je zelf verantwoordelijk voor het noteren en vervolgens maken en leren van opgegeven taken. Als je een toets gemist hebt,neem je de eerstvolgende les contact op met de docent om een afspraak te maken over het inhalen van de toets. Toetsen worden in principe ingehaald tijdens daarvoor ingeroosterde uren. Indien je zelf geen initiatief neemt om een afspraak te maken, kan de docent je op een door hem/haar bepaald tijdstip de toets voorleggen. 
School dient ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.

Bij ongeoorloofd verzuim worden gemiste toetsen beoordeeld met het cijfer 1.
 
De regeling betreffende toetsen voor de klassen 3 en 4 is geformuleerd in het Programma van Toetsing en Afsluiting.
 

Te laat.
Als je ’s ochtends te laat komt, meld je je bij de balie. Als je tijdens les wisselingen te laat in de les bent, meldt de docent dat en hij/zij noteert je als te laat. Maatregel bij te laat komen is dat je je twee lesdagen later een half uur voor het eerste lesuur meldt bij de balie. Frequent te laat komen en/of niet melden bij te laat komen wordt beschouwd als ongeoorloofd verzuim en uiteindelijk gemeld bij de leerplichtambtenaar.