Financiën

SCHOOLKOSTEN
Er zijn drie soorten schoolkosten. De eerste categorie komt voor rekening van de school en bevat het lesmateriaal. De tweede categorieschoolkosten is voor rekening van de ouders. Dit zijn materialen die persoonsgebonden zijn, zoals gymkleren, of zaken die meerdere leerjaren of door meerdere kinderen binnen één gezin gebruikt kunnen worden, zoals woordenboeken en atlassen. De derde categorie zijn de overige schoolkosten voor activiteiten waar de school geen geld van de overheid voor ontvangt. Vaak wordt voor deze kosten een bijdrage gevraagd van de ouders. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Ouders zijn dus niet verplicht deze bijdrage te betalen. Scholen kunnen een kwijtscheldings- of reductieregeling instellen om minder draagkrachtige ouders tegemoet te komen in schoolkosten.

Downloaden schoolkosten:
Schoolkosten brugklas
Schoolkosten tweede klas
Schoolkosten derde klas
Schoolkosten vierde klas


*     Het moet gaan om lesmateriaal dat een leerling in een specifiek leerjaar nodig heeft.
**   Als een ouder deze kosten niet betaalt aan de school, dient de ouder de aanschaf zelf
      te doen.
*** Als een ouder deze kosten niet betaalt aan de school, is de school verplicht een kosteloos
alternatief aan te bieden. Voor een activiteit geldt deze bepaling als de activiteit onderdeel
uitmaakt van de verplichte onderwijstijd. 
Uw school informeert u aan het begin van het schooljaar welke leermiddelen u voor uw kind dient aan te schaffen. Hierbij wordt ook vermeld of u deze zaken zelf dient aan te schaffen, via de school kunt bestellen of dat de school een vrijwillige bijdrage vraagt voor het gebruik ervan.

BOEKENFONDS
Het boekenfonds is te bereiken via boekenfonds@mavoroermond.nl en via de elektronische leeromgeving “Its-Learning”  mr-boekenfonds. Om redenen van praktische aard en een efficiënte bedrijfsvoering biedt de school de mogelijkheid aan ouders om enkele persoonlijke leermiddelen en voorzieningen via school collectief aan te schaffen. Het betreft: het proefwerkpapier, de ckv-map, CJP Cultuurkaart, kostenleerlingbegeleiding en school- en beroepskeuze, maaltijden introductie-dagen en de agenda voor brugklas en leerjaar 2.

EXCURSIES
Excursies vinden in ieder leerjaar plaats. In de onderbouw zijn dit eendaagse excursies en in de bovenbouw meerdaagse excursies naar de Maasplassen en naar Zuid-Engeland. Op de zogenaamde Mavo-dag gaan we met de gehele school -alle leerlingen en medewerkers- op excursie. We achten dit van belang voor de sociale samenhang en groepsbinding tussen de leerlingen.

 

In Mavo-4 kunnen de leerlingen deelnemen aan Sport-Oriëntatie-Keuze, het zogenaamde SOK project. Gedurende 4 weken volgen de leerlingen een apart sportprogramma dat buiten school gegeven wordt. Uit de reeks fitness, squash, tennis, paardrijden en golf kiezen zij één activiteit.We bieden dit programma aan om de overgang van lichamelijke opvoeding naar actieve sportbeoefening te vergemakkelijken. Door deze kennismaking wordt het gemakkelijker om ook na de middelbare school actief sport te blijven beoefenen.

ICT
Het gebruik van de website en van de elektronische leeromgeving is voor leerlingen volledig gratis. Ook is er een afgeschermde leeromgeving. Daarnaast hebben ook ouders toegang tot Magister, het leerlingenadministratiepakket, en kunnen cijfers en lesrooster inzien. Op Its Learning, de elektronische leeromgeving, kunnen de ouders het studieprogramma volgen. De uitnodigingen voor de ouderavonden alsook enquêtes, o.a. over uw tevredenheid over school, staan eveneens op Its Learning. De bijdragen die we vragen omvatten een deel van de beheerskosten, met name beheer van toegangsrechten.

KLUISJE

Sinds schooljaar 2018-2019 betalen brugklassers geen waarborg meer voor de
kluissleutel. Bij verlies kost een nieuwe kluissleutel 10 euro. Leerlingen die dit jaar instromen in klas 3 en 4 betalen wel waarborg voor de kluissleutel. De borg van de kluissleutel wordt terugbetaald als de leerling wordt uitgeschreven.

Alle bijdragen die wij voor deze onderdelen vragen zijn vrijwillig. Op de factuur geeft u zelf aan of u en zo ja aan welke onderdelen u wilt deelnemen. De oudergeleding van de Deelraad Mavo Roermond van de Medezeggenschapsraad heeft op basis van de door school opgestelde begroting ingestemd met de hoogte en de bestemming van de aan ouders gevraagde bijdragen voor het schooljaar 2019-2020.

BRUIKLEENOVEREENKOMST
Alle leermiddelen worden door de school gratis verstrekt. Omdat de school de leermiddelen langer dan 1 jaar gebruikt, krijgt de leerling de leermiddelen feitelijk gedurende een jaar in bruikleen. Bruikleen houdt in dat de leerling zorgvuldig met de leermiddelen omgaat. Met zorgvuldig omgaan bedoelen we: de boeken kaften en onderhouden, de boeken vervoeren in een stevige tas, de boeken niet met stift, pen of potlood van enige opmerking voorzien, de boeken gebruiken in overeenstemming met hun bestemming. Het is verplicht om naam, klas en schooljaar in de boekenfondsstempel in te vullen. Leerlingen die aan het einde van het schooljaar boeken missen of boeken hebben beschadigd krijgen hiervan een nota. In het begin van elk schooljaar krijgen ouders de bruikleenovereenkomst. Hierin staan de voorwaarden opgesomd. De voorwaarden van de bruikleenovereenkomst zijn voor alle leerjaren hetzelfde. De schoolkosten verschillen per leerjaar. 

STICHTING LEERGELD
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Via ruim 70 lokale Leergeld stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hun hiermee een springplank, waardoor zij op bloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Leergeld is lokaal georganiseerd en heel laagdrempelig. De stichting krijgt veel aanvragen via scholen. Leergeld werkt met intermediairs uit de eigen lokale gemeenschap. Dit zijn door leergeld opgeleide vrijwilligers die bij gezinnen thuis langs gaan om daar de (financiële) situatie te beoordelen. Leergeld wil zoveel mogelijk kinderen helpen met zo weinig mogelijk middelen. Leergeld bouwt aan lokale netwerken. Met behulp van het bedrijfsleven en serviceclubs, kunnen ze tegen geringe kosten belangrijke zaken voor kinderen regelen.